สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

     วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดม เพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดมทั้ง 19 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีข้อราชการดังนี้ 1.การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.แจ้งแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM ปี พ.ศ.2565 3.การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)...

[ 22-04-2565 ] Hits:64

จุดบริการประชาชน ลดอุบติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

     วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย นำโดย บุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯเเละสมาชิกสภาฯข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2565 ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

[ 18-04-2565 ] Hits:65

กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565

     วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ และเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และแจ้งจริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง...

[ 28-03-2565 ] Hits:61

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮตาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประหูต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง อำเภอเดชอุดม จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร

[ 18-03-2565 ] Hits:47

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ