Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวกิ่งแก้ว อินทรกำแหง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 081-2351042

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุพรรณี สุทธิกรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกรุ่งนิรันด์ เตโพธิ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธนชัย ไพบูลย์

นิติกรปฏิบัติการ

นางอภิชาพัชร์ พันธุ์บุตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศักดิ์ชัย แสวงดี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวปฐมาวรรณ กล้าหาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุริวัลย์ คำมี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ พลภักดิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวละมัย ทารินทร์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางจินตนา สอนอาจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสมยศ ศรีคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางทุเรียน สมสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ขุมคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวาสนา บุดดาโจม

แม่ครัว (ทักษะ)

-ว่าง-

พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)

นายธีระวัฒช์ มาลี

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ