ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จำนวน 27 คน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งดำเนินกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ การซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม
3. เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลนาส่วง
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
#SDGsforAll #ChangeforGood

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

     ภาษีที่ดิน 2657 ไม่มีแล้วลดหย่อน…เก็บเต็มแล้ว 100% ปีนี้ !!

สามารถเช็กอัตราภาษีที่ต้องชำระและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://thelist.group/realist/blog/ร่างภาษีที่ดิน
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มี.ค. 2562 และมีการเริ่มเก็บภาษีไปตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางรัฐบาลมีการปรับลดอัตราภาษี มาตั้งแต่ปี 2563 - 2566 ซึ่งมีการลดอัตราภาษีให้ถึง 90% (ในปี 2563 - 2565) นั่นหมายถึงให้เราจ่ายเพียงแค่ 10% และลด 15% ในปี 2566 ที่ผ่านมา

ในปี 2567 นี้ รัฐบาลมีแนวทางการเก็บภาษีในอัตราที่จัดเก็บปัจจุบัน โดยจะจัดเก็บเต็ม 100% ไม่มีลดหย่อนให้ เหมือนกับปี 2565 ส่วนไทมน์ไลน์การดำเนินการจ่ายภาษี จะมีดังนี้
- เมษายน 67 - อปท. แจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีรับทราบ
- มิถุนายน 67 - ผู้เสียภาษีดำเนินการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน

ทั้งนี้หากราคาภาษีเกิน 3,000 บาท สามารถขอผ่อนจ่ายได้ 3 งวด (เริ่มงวดที่ 1 เดือน มิ.ย. และสิ้นสุดงวดที่ 3 ก.ค.) โดยช่องทางการชำระ มีหลายช่องทางดังนี้

- ชำระที่ อปท. หรือ สำนักงานเขตนั้นๆ
- หากเป็นในต่างจังหวัดสามารถชำระได้ที่ อปท ไม่ว่าจะ อบต., เทศบาล และ อบจ.
- หากเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถไปจ่ายได้ที่สำนักงานเขตที่ดินครับ
- สามารถชำระผ่านธนาคาร ก็ได้เช่นกัน
- ผ่านตู้ ATM และเคาน์เตอร์ ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
- ชำระผ่านบาร์โค้ด หรือ QR Code, Internet Banking, Mobile Banking เข้าบัญชีของ อปท. นั้น
- ผ่านบัตรเครดิต ของทุกธนาคาร รวมไปถึงบัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิต
- ผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค

และภายในเดือนกรกฎาคม อปท. จะส่งจดหมายแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ให้กับคนที่ยังไม่ได้ชำระภาษี ซึ่งการจ่ายภาษีที่ดินเกินกำหนดเวลา จะต้องเสียภาษีค้างชำระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังนี้
เบี้ยปรับ
- คิดเบี้ยปรับ 10% ของภาษีที่ค้างชำระ : หากชำระภาษีก่อนทาง อปท. ออกหนังสือแจ้งเตือน
- คิดเบี้ยปรับ 20% ของภาษีที่ค้างชำระ : หากชำระภายในวันที่หนังสือแจ้งเตือนกำหนด
- คิดเบี้ยปรับ 40% ของภาษีที่ค้างชำระ : มาชำระภายหลังกำหนดในหนังสือแจ้งเตือน

ทั้งนี้จะถ้าหากไม่ได้ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ โดยนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาชำระภาษี จนถึงวันที่มีการชำระภาษี แต่ต้องไม่เกินกว่าจำนวนภาษที่จ่าย

เรียกว่ามีช่องทางการชำระ ก็มีหลากหลายช่องทางให้เลือกกันเลย ที่สำคัญอย่าลืมเช็คความถูกต้องของแบบแจ้งการประเมินภาษี และดูกำหนดจ่ายภาษีที่ดินก่อนจ่ายจริงกันด้วยนะ

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีได้รับทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

     ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ไกล่เกลี่ย ก่อนฟ้อง" ของศาลจังหวัดเดชอุดม

     ราชกิจจานุเบกษา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนมกราคม 2567
- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 เดือนเมษายน 2567
- แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนเมษายน 2567
- ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน 2567
- ผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 เดือนมิถุนายน 2567 งวดที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2567 งวดที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567

ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567
- ระยะเวลาชำระภาษี ภายในวันที่ 15 นับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน
- ไม่ยื่นแบบตามเวลาที่กำหนด เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้าย
- ไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีป้าย
ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252734

     ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

     


งานบริการของศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน : https://www.dla.go.th/oss.htm

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ พื้นที่วัดป่าบ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา และชมรมงดเหล้าเข้าพรรษา ( พรรษานี้พี่เซาเหล้า ปี4 ) ร่วมกับวัดป่าบ้านแก้งได้ร่วมใจบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแก้ง ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน

     วันที่ 12 และ 14 กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมมอบบ้านให้กับนายจันดี พรมวิชัย ผู้สูงอายุบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 และนายโป่ง อาจรี ผู้สูงอายุบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธาณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2566

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ZOOM MEETING) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบิหารส่วนตำบลแก้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระยามสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดป่าบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและ บูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้


1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
2. ฝากครรภ์ก่อน ปลอดภัยกว่า
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

     เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงตรวจตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดทำกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต

     วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าบ้านแก้ง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างทำธุรกรรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งเป็นหนังสือ รวมถึงการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชั่น LINE หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ให้ผู้เสียภาษีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระภาษี ได้แก่ ข้อมูลค่าภาษีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีว่าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ