ข่าวกิจกรรม

     ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

     


งานบริการของศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน : https://www.dla.go.th/oss.htm

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ พื้นที่วัดป่าบ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา และชมรมงดเหล้าเข้าพรรษา ( พรรษานี้พี่เซาเหล้า ปี4 ) ร่วมกับวัดป่าบ้านแก้งได้ร่วมใจบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแก้ง ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน

     วันที่ 12 และ 14 กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมมอบบ้านให้กับนายจันดี พรมวิชัย ผู้สูงอายุบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 และนายโป่ง อาจรี ผู้สูงอายุบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธาณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2566

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ZOOM MEETING) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบิหารส่วนตำบลแก้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระยามสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดป่าบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและ บูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้


1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
2. ฝากครรภ์ก่อน ปลอดภัยกว่า
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

     เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงตรวจตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดทำกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต

     วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าบ้านแก้ง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างทำธุรกรรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งเป็นหนังสือ รวมถึงการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชั่น LINE หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ให้ผู้เสียภาษีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระภาษี ได้แก่ ข้อมูลค่าภาษีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีว่าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง

     วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน ประจำปี 2566 ภายในงานได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูง บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงในตำบลแก้งเป็นอย่างมาก

     วันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดกิจกรรมการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายผ่อน เวทนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อปพร.มีความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

     วันที่ 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน หันมาเล่นกีฬาเพื่อเป็นการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

     ประชาสัมพันธ์การให้บริการแอปพลิเคชัน “ตาสับประรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ และป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

     ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart Vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการท้องถิ่นไทยโปร่งใสตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายสาคร ทาริยา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์งดรับงดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายบุญตรี จันทะนาค ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งรับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งมีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 6 - 23 ธันวาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม จัดเก็บข้อมูล และรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลแก้งทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จะนำผลสรุปที่ได้จากการจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายผ่อน เวทนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้จัดโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีผู้เช้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 88 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการความพอเพียง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ