กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565

วันจันทร์, 28 มีนาคม 2565 15:39

     วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ และเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และแจ้งจริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ