Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2567 12:20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์แก้ปัญหา ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในตำบลของประชาชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจึงขอประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ